Friday, August 28, 2009

ನಿನ್ನ ನಾನರಿಯೆ ...

ನಿನ್ನ ನಾನರಿಯೆ ...ನಿನ್ನ ನಾನರಿಯೆ

ನಿನ್ನರಿಯುವ ಹಂಬಲ ನಾರಿಯೇ ...


ಕರೆದಾಗ ಬರದಿರುವದು ನಿ ಸರಿಯೇ ...

ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹೇಳುವದು ನಿ ಸಾರಿಯೇ ...


ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವದು ನಾ ಜಾರಿಯೇ ...

ಈಗಲಾದರು ಮುಗಿಸು ನಾರಿಯೇ...

ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನನ್ನ ನಾಯಿ ಮರಿಯೇ .......

No comments:

Post a Comment